×

Warning

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

Error loading component: com_content, Component not found.

Error loading component: com_content, Component not found.

Main menu

Polityka prywatności w związku z RODO


Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna się obowiązywanie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Administrator Państwa danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka cywilna ASSISTANCE ELECTRIQ A.Krupczak, K.Kamiński, z siedzibą w przy ul. Łukasińskiego 7, 37-700 Przemyśl (dalej, „administrator lub spółka”).

Dane kontaktowe administratora Państwa danych osobowych

Dane kontaktowe administratora są następujące:
ASSISTANCE ELECTRIQ A.Krupczak, K.Kamiński

37-700 Przemyśl, ul. Łukasińskiego 7
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Źródło pochodzenia Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe zostały pozyskane przez Spółkę w ramach relacji biznesowych nawiązanych pomiędzy Spółką a podmiotem, którego Państwo jesteście przedstawicielem (ewentualnie osobą wyznaczoną do kontaktu), które to relacje zostały nawiązane w związku z rozmowami handlowymi, zawarciem lub realizacją umowy pomiędzy Spółką a wspomnianym podmiotem (dalej „Umowa”). Pani/Pana dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana m.in. z wizytówki przekazanej przez Panią/Pana pracownikom lub współpracownikom Spółki lub z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie WWW Spółki. Pani/Pana dane osobowe mogliśmy również uzyskać od podmiotu, którego Państwo byliście przedstawicielem lub ze źródeł publicznie dostępnych takich jak REGON, CEIDG lub Krajowy Rejestr Sądowy.

Kategorie Państwa danych osobowych, które przetwarzamy

Przetwarzane dane to:

imię i nazwisko, stanowisko służbowe/rola w strukturze, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, numer telefonu stacjonarnego i numer faksu. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzane są na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody(oświadczenie).

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • zawarcie i wykonanie Umowy, ustalenie oraz dochodzenie naszych roszczeń wynikających
  z Umowy oraz obrona przed roszczeniami wynikającymi z Umowy.
 • utrzymywanie relacji biznesowych z naszymi potencjalnymi, obecnymi lub byłymi kontrahentami (m.in. utrzymywanie kontaktu).
 • udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie przekazane nam za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie WWW.
 • marketing bezpośredni naszych produktów i usług tj. telefonicznego lub SMS przekazywania lub mailowego przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • wypełnienie przez nas obowiązków prawnych np. realizacja Państwa praw wynikających
  z RODO związanych z rachunkowością i podatkami (np. wystawianie i przechowywanie faktur związanych z Umową).

Podane przez Panią/Pana danych nie jest ani wymogiem ustawowym, ani umownym, ani też warunkiem zawarcia jakiejkolwiek umowy. Nie jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania. Jednakże
w zakresie w jakim celem przetwarzania jest zawarcie i wykonanie Umowy nie podanie przez Państwa danych osobowych może uniemożliwić lub utrudnić zawarcie lub wykonanie Umowy.

Odbiorcy Państwa danych osobowych

 • osoby upoważnione przez nas do przetwarzania danych osobowych – nasi pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych aby wykonywać swoje obowiązki,
 • podmioty współpracujące, którym zlecimy wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania Państwa danych osobowych (podmioty przetwarzające ), w szczególności podmioty takie, jak: podwykonawcy usług, dostawcy usług IT, firmy windykacyjne, usługi logistyczne i kurierskie i recyklingowe, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług.

Ponadto, Spółka udostępni Pani/Pana dane osobowe upoważnionym instytucjom lub organom,
w przypadku, w którym obowiązek takiego udostępnienia będzie wynikał z obowiązującego prawa (m.in. na żądanie policji, prokuratury, sądu).

Prawa Państwu przysługujące:

 • przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora:
 • dostępu do Pani/Pana danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO);
 • sprostowania Pani/Pana danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO);
 • usunięcia Pani/Pana danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) (zgodnie z art. 17 RODO);
 • ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO);
 • przeniesienia Pani/Pana danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO).
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Państwa zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
w Warszawie albo innego organu nadzorczego posiadającego kompetencję do rozpoznania skargi.
W szczególności zgodnie z art. 21 RODO

 

ASSISTANCE ELECTRIQ A.Krupczak, K.Kamiński

37-700 Przemyśl, ul. Łukasińskiego 7

tel: (+48) 16 678-23-21,  16 678-95-80
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.